Ordlista

Private banking-ordlistan på Private-banking.nu

© Private-banking.nu och Kämpe Communication 2010–2014. Upphovsrätt.

aktiehandel

Handel med aktier. Aktier kan handlas på en börs, i Sverige eller utomlands. En stor del av dagens aktiehandel sker i dag över Internet.

aktieindexobligation

Kallas även aktieobligation, börsobligation, indexobligation.

Innebär att du som köpare av en aktieindexobligation får dels ett fastställt belopp då obligationen förfaller dels ett belopp som beror på hur aktiemarknaden gått under tiden. Går börsen ner får du endast det fastställda beloppet. Från det bör du även dra av priset för att köpa obligationen. Du får inte heller den aktieutdelning du skulle ha fått om du ägde aktierna direkt. Tänk också på var du tjänat på att ha ränta på pengarna istället, om börsen går ner. Många aktieindexobligationer har även olika förbehåll som ytterligare kan sänka din intäkt.

Se även strukturerad produkt.

aktie

Att äga en aktie innebär att innehavaren köpt en del av ett företag och har rätt att rösta vid företagets bolagsstämma samt ta del av företagets vinst vid aktieutdelningar.

aktiv förvaltning

Sätt att förvalta portfölj där avvikelser görs från en referensportfölj för att försöka överträffa utvecklingen av portföljens index. Använder sig av exempelvis av teknisk eller fundamental analys.

Jämför passiv förvaltning.

allokering

Sammansättning och fördelning av tillgångar inom finansiella portföljer.

alternativ investering

De investeringar som inte utgörs av traditionella instrument som aktier, obligationer och optioner. Till de alternativa investeringarna kan räknas investeringar i fastigheter samt skog och mark.

asset management

Se kapitalförvaltning. Eng. asset = sv. tillgång, dvs. ”tillgångsförvaltning”.

avkastning, räntabilitet, ränta på insatt kapital

Vinsten i förhållande till insatsen och tiden.

balansräkning

En uppställning av en organisations eller persons tillgångar och skulder vid ett visst tillfälle.

Se även resultaträkning.

bankrätt

Juridiskt område som reglerar banker och andra finansieringsrörelser.

belåning


blankning


Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Teoretisk modell för prissättning i förhållande till marknadsrisken.

civilrätt

Reglerar förhållandet mellan enskilda personer (även juridiska personer, som företag). Juridisk område som inte offentlig rätt (ej processrätt, förvaltningsrätt eller straffrätt).

derivat, derivatinstrument

Form av värdepapper som har en underliggande tillgång till exempel en aktie, råvara eller ett index. Exempel på derivat är optioner, terminer, futurer, warranter och swappar.

deklaration

Se skattedeklaration.

deklarationsrådgivning

Råd kring skattedeklarationen i syfte att välja de skattealternativ som är gynsammast.

diskretionär kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning där förvaltaren fattar beslut om investeringarna, baserat på ett avtal mellan förvaltare och kund. Som kund skriver du på en fullmakt som låter förvaltarna sköta affärerna helt på egen hand, enligt er gemensamt upplagda strategi.

diversifierbar risk

Den risk som inom en portfölj kan elimineras med hjälp av variation av tillgångarna i portföljen.

diversifiering

Inom den finansiella teorin syftar detta till att skapa högsta avkastningen till en given risk genom att skapa bredd och blandning i portföljen.

familjerätt

Del av civilrätten som reglerar familjens och familjemedlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Exempelvis äktenskap och föräldraskap. Vissa räknar även in förmyndarskap, arv och namnfrågor.

familjekontor

Se family office.

family office

Innebär traditionellt att ett företag skapas för att sköta en familjs eller släkts arv, övriga finanser och investeringar samt vissa kringtjänster. De förvaltar ofta inte bara kapitalet, utan kan också ta hand om alla typer av problem som skatter, generationsskiften och många gånger också om att sköta komplicerade företagslösningar.

I dag kan även banker, juristfirmor och redovisninsbyråer agera family office.

fastighetsrätt

Del inom civilrätten som reglerar fastigheter (markområden) med tillhörande hus, sommarstugor, bostadsrätter och andra lokaler. Här regleras deras bildande, ägande, överlåtelse och upplåtelse.

finansiell tjänst

Tjänster i finansbranschen. Tjänster som utförs av banker, kreditkortsbolag, försäkringsbolag, aktiemäklare, fondbolag, låneinstitut med flera.

finansieringslösningar

Sätt att lösa hur en investering eller löpande finansiering ska ordnas. För privatpersoner eller företag. Vid exempelvis företagsförvärv. Kan inbegripa sparande, lån, krediter, belåning, försäljning, med mera.

finansieringsspecialist

Specialist på finansieringslösningar.

fond

En fond är finansiellt instrument som innebär att ditt kapital investeras i ett fondbolag som i sin tur investerar kapitalet i olika tillgångar.

Fondmarknaden erbjuder i dag mängder av investeringsstrategier, kostnader och risknivåer. Vanligt förekommande typer av fonder:

-Aktiefonder - Fonden investerar i aktier med inriktningar som t.ex. tillväxt, olika branscher, i en viss region eller med vissa etiska förhållningsregler.

-Hedgefonder – Specialfonder med strategier för att ge fast avkastning även under viss börsnedgång. Se hedgefonder.

-Obligationsfonder – Fonder som innehåller en räntebärande del som ger en garanterad avkastning.

-Indexfonder – Innehåller olika index som exempelvis Standard & Poor's 500 och OMX Nordic.

fondförvaltning

Hantering av fonder. Fondförvaltning regleras i Lag 2004:46 om investeringsfonder.

fondförvaltare

Bolag som utför fondförvaltning.

fondkommissionär, fondmäklare

Bolag som har rätt att bedriva värdepappershandel, det vill säga handel med bland annat aktier, obligationer och derivat.

forex

Se valutahandel. Jämför engelskans foreign exchange = utländsk (valuta)växling.

fullservicebank

En bank som erbjuder alla eller de flesta traditionella banktjänster som lån, kredit och sparande.

företagsspecifik risk

Unik risk som är kopplad till det enskilda företaget, även den risk som kan diversifieras bort i portföljen.

förmögenhetsförvaltning

Eng. Wealth management.
Se kapitalförvaltning.

förmögenhetsrätt


försäkringsrätt

Del av civilrätten. Reglerar ekonomiska rättigheter och skyldigheter mellan två eller fler parter. Är parterna släkt kan familjerätten också gälla. Allmänt: Avtal, upphörande, konkurrerande förpliktelser, tredje mans intressen. Speciellt: överlåtelser (köp, byte, gåva), nyttjanderätt (arrende, hyra), pant, borgen, materiella uppdrag (entreprenad, transport, disposition), anställning, försäkring, med mera.

Se även familjerätt.

försäkringsrådgivning

Rådgivning om lämpliga försäkringar och deras kostnader.

förvaltningsrätt

Juridiskt område som reglerar myndigheters skötsel, förvaltning och handläggning av ärenden som rör enskilda personer. Inkluderar förvaltningslagen, kommunalrätten och förvaltningsprocesslagen.

hedgefond

(eng. hedge = skydd; skydda) Är specialfonder som oftast kan tillämpa flera strategier för att öka avkastningen. Detta sker oftast genom att använda belåning, blankning och olika derivatinstrument. Tanken är att de ska skydda mot och ge avkastning även under viss börsnedgång. Ofta en fast avkastning, oavsett börsens utveckling.

hybridportfölj

Finansiell aktiv portfölj som innehåller flera olika instrument och inriktningar.

hypotekslån

Bottenlån som kräver säkerhet. Är den billigaste formen av lån att skaffa, används vid exempelvis husköp. (grekiska hypotheke = underlag, pant - från hypo = under , tithemi = placera, lägga)

index

Jämförelsetal som anger värdeutvecklingen i förhållande till en bestämd startpunkt.

indexfond


indexförvaltning


Juridisk rådgivning


Kapitalförsäkring


kapitalförvaltning


kapitalgaranterad produkt


kapitalinsats


kapitalportfölj


kovarians

Statistiskt mått som visar hur två tillgångar samvarierar i riktning och omfattning.

korrelation

Storleken på samvariation mellan tillgångar, anges med ett värde från -1,0 till +1,0

likviditetsbehov


modellportfölj

Portfölj som är anpassad utifrån kundens unika situation. I modellportföljen är det inte det enskilda instrumentet och dess art som är viktigt utan snarare den totala sammansättningen av instrument och hur pass väl en sådan sammansättning stämmer överens med kunden och dennes situation.

nettoförmögenhet


nätbank


onoterade aktier och företag


optioner

Optioner ger innehavaren en möjlighet, men ingen skyldighet att vid en given tidpunkt förvärva en tillgång till ett avtalat pris. Optioner kan därför används som ett hävstångsinstrument där en stor förmögenhetsökning är möjlig med en förhållandevis liten kapitalinsats.

passiv förvaltning, passiv investering

Akademisk forskning visar att ytterst få investerare överträffar marknaden på sikt och att de få som lyckas gör det endast tack vare slumpen.

Jämför indexförvaltning.

pension


pensionsrådgivning


placering


placeringshorisont

Den längd i tid som du som kund sätter på ditt planerade sparande.

private banking

Se sidan Vad är private banking?

private equity

En klass av tillgångar och säkerheter i företag som inte handlas på någon offentlig börs. Det kan vara aktier som bara kan handlas via ett visst finansiellt institut eller mellan företag. Ofta avses riskkapitalinvesteringar som sker i onoterade, privatägda företag där ägandet är aktivt men tidsbegränsat.

Se även privatkapitalbolag.

privatkapitalbolag

Bolag som hanterar privatkapitalinvesteringar, investeringar i private equity.

Se private equity.

privatmäklare

Se även privatmäkleri.

privatmäkleri

Se även privatmäklare.

portfölj

En samling av instrument (aktier, obligationer, derivat med mera) som följs eller ingår i en investering.

Se även modellportfölj, kapitalportfölj.

resultaträkning

Se även balansräkning.

riskaversion


riskprofil


risktagande


rådgivande kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning där kunden fattar besluten om investeringarna, där förvaltaren endast agerar rådgivare.

räntabilitet

Se avkastning.

räntebärande instrument

Inom denna grupp finns instrument som är kopplade till ränte- eller penningmarknaden med olika löptid och risk.
-Obligationer – Emittenter är staten och större banker som ger en garanterad fast eller rörlig ränta.
-Kontosparande- Kreditinstitut och banker som upplåter kontosparande med rörlig eller fast ränta.

schweizisk förvaltning

Traditionellt sätt innebär det att förvaltaren endast ska tillvarata dina intressen och vara så oberoende som möjligt gentemot sin egen bank.

skadeståndsrätt


skattedeklaration


skatterådgivning


skatterätt


straffrätt


strukturerad produkt


termin

Terminskontrakt liknar optioner med skillnaden att köparen är skyldig att ingå avtal vid avtalad tidpunkt. Terminer kan vara kopplat till index, råvaror eller valuta, för att ge några exempel, och ger placeraren en ytterligare möjlighet att diversifiera portföljen.

tillgång


tillgångsbelopp


valutahandel


Private banking-ordlistan

Hjälp oss gärna att hålla ordlistan komplett och korrekt genom skicka ett mail till info@private-banking.nu med förslag.

Läs mer...

Våra tjänster

Private-banking.nu – Jämför, matcha och byt private banking och kapitalförvaltning